Bli medlem!

250:- per år
betala in till bg 323-6908

Medlemsrabatter:
10% Wulkans Bobutik
15% inramningar Stadins glas
10% Gilla Kreativ

Hitta hit

Enter galleria, plan 2
Tel: 076-814 54 78
bodenkonstgillet@gmail.com

Besök vår Instagram!

Tomas Colbengtson 11/10 - 1/11

Tala inte lappska

Graalglas av Tomas Colbengtson. Bilderna får användas som pressbilder och för Tomas Colbengtsons egen marknadsföring i tryck och på Internet. Fotografens namn ska finnas i anslutning till bilderna.

Tomas Colbengtson är same, född och uppvuxen i Björkvattnet, Tärnaby, men numera verksam i Stockholm. Han baserar sin konst på den samiska kulturen och ställer frågor om identitet, varseblivning och tid.

– Jag har ett norskt efternamn och är svensk medborgare men identifierar mig som nationslös same. Under min uppväxt talades det mycket sällan om religion och språkförbud samt skambeläggningen av jojken och dräkten utom i bisatser och en ordlös kunskap inom familjen. Tvångsförflyttningen av Nordsamer och vattenkraftutbyggnaden på 1950-70 talet med dess överdämningar är bara några exempel i mängden av myndighetsövergrepp. Språkförbudet i skolan fram till 1957 fick till följd att sydsamiskan slutade talas. Kanske är förlusten av mitt språk huvudorsaken att jag arbetar med konst, säger Tomas.

Vernissage lördag 11 oktober kl. 12-14.

Konstnären presenters kl. 12.30

Välkommen!

Tomas Colbengtson cv

Tomas Colbengtson affisch

Sydsamiska:

Tomas Colbengtson Bearkoenvuemie, dearnesne lea reakadamme jah desnie sov maananbaelesne orreme, mohte daelie stuekesne lea årroeminie. Satne tjiehpiedäjjine 25 jaepieh vaaradamme jah sov tjeahpoeh daelie jeenebe saemienkultuvreste leah dissvielie gyhtjelassh lutnjie identideete, percepsjovne- jah aejkiejbijre ”Mov lea nöörjen minngienamma mohte leab sveerjen veasoje jah mieleb goh nasjovnehts saemie. Mov sjadtemisnie naavaenie soptsestieh religijovni, gielenihtoej skaamedehteme joejkemi jah gaeptiej bijre, dihte jis eah gåessieh movhth lissieraajesh jah baakoehts maahtoeh fuelhkesne. Tjabrehtimsjuhteme jah tjaetsiefaamoebigkeme jaepiej 1950-70 dulvemigujmie sjadti akte dejstie gellieh fiejlijst mah byjjesfaamoe dorjeme. Gielenihteme skuvlesne raajan 1957 sjadti goh åarjelsaemien orrijin soptsestidh. Mejtie mov saemiegielen namhtah sjadti ulmieb tjeahpoejgujmie barkedh” Tomas jeahta.