Bli medlem!

250:- per år
betala in till bg 323-6908

Medlemsrabatter:
10% Wulkans Bobutik
15% inramningar Stadins glas
10% Gilla Kreativ

Hitta hit

Enter galleria, plan 2
Tel: 076-814 54 78
bodenkonstgillet@gmail.com

Besök vår Instagram!

Stadgar

STADGAR FÖR BODENS KONSTGILLE

Antagna vid årsmöte den 3 maj 1954

§ 1.

Bodens konstgille har som sin uppgift att väcka, stimulera och underhålla intresset för bildande konst inom Boden med omnejd.

I detta syfte anordnar gillet konstutställningar, föreläsningar, diskussionsaftnar och studiecirklar, utlottning av konstverk och andra åtgärder som kan stimulera konstintresset.

§ 2.

Medlemskap i gillet vinnes genom inbetalning av stadgad årsavgift, fastställd av årsmötet. Över gillets medlemmar föres förteckning.

§ 3.

Gillets angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av en ordförande och ledamöter (minst fyra) jämte suppleanter till det antal som årsmötet bestämmer. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer och kommittéer.

§ 4.

Gillet sammanträder till årsmöte snarast efter kalenderårets slut.

Extra sammanträde hålles på kallelse av styrelsen.

Kallelse till årsmöte och övriga allmänna sammanträden sker brevledes eller via e-post senast två veckor före sammankomsten.

Vid årsmöte förekommer:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
 2. Styrelsens berättelse.
 3. Revisorernas berättelse.
 4. Fråga om ansvarsfrihet.
 5. Fastställande av årsavgift för medlemskap och eventuella kostnadsersättningar för styrelseledamöter.
 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
 7. Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. Styrelseledamöter väljs för två år. Årligen väljs halva antalet styrelseledamöter. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer.
 8. Val av ordförande.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Val av styrelsesuppleanter
 11. Val av två revisorer.
 12. Val av två revisorsuppleanter.
 13. Val av valberedning och sammankallande
 14. Övriga frågor.
 15. Föreläsning, utlottning av konstverk etc.

§ 5.

Gillets räkenskaper, som avse kalenderår skola överlämnas till revisor för granskning senast två veckor före årsmötet.

§ 6.

Ändringar eller tillägg till dessa stadgar kräva beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden, varav ett skall vara årsmöte.

Motsvarande gäller för beslut om gillets upplösning, varvid dock kräves tre fjärdedels majoritet bland representerade medlemmar. Därest gillet upplöses, skall dess tillgångar överlämnas till Sveriges Konstföreningars Riksförbund, Norrbottensdistriktet, att nyttjas i dess kulturella verksamhet.

                                            ________________________________

Dessa stadgar äro antagna vid årsmöte den 3 maj 1954.

Ändringar i § 4 och § 5 beslutades vid årsmöten 1971 och 1972.

Ändringar i § 5 beslutades vid årsmöte 1992 då gillets räkenskapsår ändrades från verksamhetsår till kalenderår.

Ändringar i § 4 beslutades vid årsmöte 2010 och medlemsmöte 2010-04-28.

Bodens Konstgilles stadgar